Aardla polder ja järv, Ropka-Ihaste luht ja Haaslava kalatiigid


View Aardla polder ja järv, Ropka-Ihaste luht ja Haaslava kalatiigid in a larger map

Asukoht:
Aardla vaatlusala kompleks asub Tartu linna suhtes kagus. Tartust tuleb sõita Ülenurme suunas ja pöörata enne Ülenurmet Kurepalu maanteele. Pärast seda pööret tuleb sõita 1 km kuni Porijõe sillani. Suuremate üleujutuste ajal võib juba siin vaatlema hakata kuna tihti on veelinnud lausa tee-äärsetesse lompidesse kogunenud. Pärast Porijõe silda pöörab rada vasakule – siit pääseb Ropka-Ihaste luha tammile. See tamm kulgeb ca 3 km ja on hea roostiku- ja veelindude paik. Liikuda on siin kõige otstarbekam jalgsi või jalgrattaga. Sillast paremale viiv kruusatee viib Aardla järve ümbritsevate põldude ja poldri vahele. Põllud on kevadeti üleujutatud (iga aasta erinevais paigus). Mööda neid teid saab hõlpsasti ka autoga sõita ja siitkaudu viib tee ringiga ka Tartu prügila juurde. Sel teel on hea lõunast alates röövlinde ja rännet vaadelda kuna siis on päike seljatagant. Ümber järve saab mööda erinevaid teid mitmete kilomeetrite ulatuses liikuda.
Kui Porijõe sillast otse mööda maanteed edasi sõita siis jõuate umbes 1,5 km pärast Savijõe sillani. Paarsada meetrit enne seda silda pöörab väike põllutee paremale (suure puu juurest). Siitkaudu pääseb Aardla poldrile. Tee lõpus on kanal kust üle ei pääse, see on paik on väga hea vaatluskoht. Siit saab vaadata Aardla järvele (kuna järve pindala on viimaste aastatega oluliselt suurenenud).
Maantee viib edasi Haaslava suunas. Haaslava kalatiikideni jõudmiseks tuleb sõita mööda maanteed edasi ja pöörata sisse vasakule Haaslava külasse. Haaslava külast viib läbi kruusatee otse kuni kalakasvanduse väravateni. Kalakasvanduse tiikide vahel ringikäimiseks tuleb kindlasti küsida firma omanikelt luba! Kõige suuremad tiigid asuvad kasvanduse tagaosas.

Kohapeal:
Ropka-Ihaste luha tamm on olnud läbi aegade linnumeeste üks lemmikpaiku. Nüüdseks on siinne luht liialt võsastunud ja veelinnud eelistavad Aardla järve ümbruses asuvaid üleujutatud põlde ja poldrilappe. Siiski on ka siinpool maanteed niidetud põllulappe ja retk mööda tammi on väga hea värvuliste vaatlemiseks ning kuulamiseks. Tammi lõpus on tehisjärve kaldal suur mudaküngas kust näeb ka Haaslava suunas. Siit avaneb hea vaade (eriti hommikul Ropka-Ihaste luhale).

Aardla polder on väga heade vaadetega ja liikumisvõimalustega ala. Veetase on siin aastati erinev ja sellest sõltub ka lindude hulk ja nende peatuspaikade asukoht. Parimad vaatluskohad on Aardla järve idakaldal olev linnutorn, Savijõe silla juures asuv teeots ja Porijõega paralleelselt kulgev kruusatee.

Haaslava kalatiigid on kevadeti haneliste kogunemiskoht. Sügiseti kui tiigid on veest tühjendatud käib siin toitumas palju kurvitsalisi. Tiikide vahel on hea liikuda ja hea nähtavus kaugele.

Aardlapalu prügila on eriti hea koht kajakate vaatamiseks. Samuti käiakse siin talvituvaid rändlinde otsimas (kuldnokk, kanepilind jt.).

Linnustik:
Ala karakterliikideks on hallpõsk-pütt, hallhaigur, täpikhuik, rukkirääk, mustviires, väikekajakas, roo-loorkull, rohunepp, roolinnud, roo-tsiitsitaja, lambahänilane, kadakatäks, sookiur, kukkurtihane, roo- ritsiklind, jt.

Põnevamatest liikidest esinevad siin väikepütt (Tachybaptus ruficollis), must-toonekurg (Ciconia nigra), lammitilder (Tringa stagnatilis), sooräts (Asio flammeus), jäälind (Alcedo atthis), kuldhänilane (Motacilla citreola) jt.

Siin on kohatud ka palju haruldusi – mustkael-pütt (Podiceps nigricollis), lühinokk-hani (Anser brachyrhynchus), väikehuik (Porzana parva), hallkibu (Xenus cinereus), valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus), habeviires (Chlidonias hybridus), must-harksaba (Milvus migrans), lumekakk (Bubo scandiacus), vöötkakk (Surnia ulula), roherähn (Picus viridis), vaenukägu (Upupa epops), mesilasenäpp (Merops apiaster), tundrakiur (Anthus cervinus), kõrbe-kivitäks (Oenanthe deserti), hele-urvalind (Carduelis hornemanni), mägi-kanepilind (Carduelis flavirostris).

Parim aeg ala külastamiseks on ehk aprilli lõpp kui on veelindude maksimumaeg. Kogu kevade ja sügise jooksul näeb siin palju läbirändajaid. Kurvitsaliste maksimumaeg on mai keskel kui siin peatub palju tutkaid ja mudatildreid. Tihti kohatakse siin ka sisemaale ebatüüpilisi liike – meriskit, räuska, tõmmukajakat jt.

Ropka-Ihaste luha, Haaslava kalatiikide ja Aardla järve linnustiku liigiline koosseis.

Haruldasemate liikide vaatlustel on märgitud sulgudes vaatlusaasta.

 1. Järvekaur Gavia arctica (1994, 2007)
 2. Väikepütt Tachybaptus ruficollis
 3. Tuttpütt Podiceps cristatus
 4. Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena
 5. Sarvikpütt Podiceps auritus
 6. Mustkael-pütt Podiceps nigricollis (1992, 2004)
 7. Kormoran Phalacrocorax carbo
 8. Hüüp Botaurus stellaris
 9. Hallhaigur Ardea cinerea
 10. Hõbehaigur Egretta alba
 11. Must-toonekurg Ciconia nigra
 12. Valge-toonekurg Ciconia ciconia
 13. Kühmnokk-luik Cygnus olor
 14. Väikeluik Cygnus columbianus
 15. Laululuik Cygnus cygnus
 16. Rabahani Anser fabalis
 17. Suur-laukhani Anser albifrons
 18. Lühinokk-hani Anser brachyrhyncus
 19. Hallhani Anser anser (2009, 2010, 2011)
 20. Kanada lagle Branta canadensis
 21. Valgepõsk-lagle Branta leucopsis
 22. Mustlagle Branta bernicla (2006, 2011)
 23. Punakael-lagle Branta ruficollis (2011)
 24. Ristpart Tadorna tadorna (1992 )
 25. Viupart Anas penelope
 26. Rääkspart Anas strepera
 27. Piilpart Anas crecca
 28. Sinikael-part Anas platyrhynchos
 29. Soopart Anas acuta
 30. Rägapart Anas querquedula
 31. Luitsnokk-part Anas clypeata
 32. Punapea-vart Aythya ferina
 33. Tuttvart Aythya fuligula
 34. Merivart Aythya marila
 35. Aul Clangula hyemalis
 36. Tõmmuvareas Melanitta fusca
 37. Sõtkas Bucephala clangula
 38. Väikekoskel Mergus albellus
 39. Rohukoskel Mergus serrator
 40. Jääkoskel Mergus merganser
 41. Herilaseviu Pernis apivorus
 42. Must-harksaba Milvus migrans (2000, 2007)
 43. Merikotkas Haliaeetus albicilla
 44. Roo-loorkull Circus aeruginosus
 45. Välja-loorkull Circus cyaneus
 46. Soo-loorkull Circus pygargus
 47. Kanakull Accipiter gentilis
 48. Raudkull Accipiter nisus
 49. Hiireviu Buteo buteo
 50. Karvasjalg-viu Buteo lagopus
 51. Väike-konnakotkas Aquila pomarina
 52. Suur-konnakotkas Aquila clanga (2004, 2005, 2008, 2009)
 53. Kaljukotkas Aquila chrysaetos (2004)
 54. Kalakotkas Pandion haliaetus
 55. Tuuletallaja Falco tinnunculus
 56. Punajalg-pistrik Falco vespertinus (2002, 2003, 2004, 2010)
 57. Väikepistrik Falco columbarius
 58. Lõopistrik Falco subbuteo
 59. Rabapistrik Falco peregrinus
 60. Teder Tetrao tetrix (?)
 61. Nurmkana Perdix perdix
 62. Rooruik Rallus aquaticus
 63. Täpikhuik Porzana porzana
 64. Väikehuik Porzana parva
 65. Rukkirääk Crex crex
 66. Tait Gallinula chloropus
 67. Lauk Fulica atra
 68. Sookurg Grus grus
 69. Karkjalg Himantopus himantopus (2011)
 70. Merisk Haematopus ostralegus
 71. Väiketüll Charadrius dubius
 72. Liivatüll Charadrius hiaticula
 73. Rüüt Pluvialis apricaria
 74. Plüü Pluvialis squatarola
 75. Kiivitaja Vanellus vanellus
 76. Suurrisla Calidris canutus (2007, 2010)
 77. Väikerisla Calidris minuta
 78. Värbrisla Calidris temminckii
 79. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea
 80. Soorisla Calidris alpina
 81. Plütt Limicola falcinellus
 82. Tutkas Philomachus pugnax
 83. Mudanepp Lymnocryptes minimus (2003)
 84. Tikutaja Gallinago gallinago
 85. Rohunepp Gallinago media
 86. Metskurvits Scolopax rusticola
 87. Mustsaba-vigle Limosa limosa
 88. Suurkoovitaja Numenius arquata
 89. Väikekoovitaja Numenius phaeopus
 90. Tumetilder Tringa erythropus
 91. Punajalg-tilder Tringa totanus
 92. Lammitilder Tringa stagnatilis
 93. Heletilder Tringa nebularia
 94. Metstilder Tringa ochropus
 95. Mudatilder Tringa glareola
 96. Vihitaja Actitis hypoleucos
 97. Hallkibu Xenus cinereus (2000, 2011)
 98. Veetallaja Phalaropus lobatus
 99. Puna-veetallaja Phalaropus fulicarius (2010)
 100. Väikekajakas Larus minutus
 101. Naerukajakas Larus ridibundus
 102. Kalakajakas Larus canus
 103. Tõmmukajakas Larus fuscus
 104. Hõbekajakas Larus argentatus
 105. Merikajakas Larus marinus
 106. Jääkajakas Larus hyperboreus (1958)
 107. Räusktiir Sterna caspia
 108. Jõgitiir Sterna hirundo
 109. Tutt-tiir Sterna sandvicensis (2003)
 110. Väiketiir Sterna albifrons (1952, 2008)
 111. Mustviires Chlidonias niger
 112. Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus
 113. Habeviires Chlidonias hybridus (2002, 2004, 2006, 2009, 2011)
 114. Laisaba- änn Stercorarius pomarinus (2003)
 115. Kodutuvi Columba livia
 116. Kaelustuvi Columba palumbus
 117. Õõnetuvi Columba oenas
 118. Turteltuvi Streptopelia turtur
 119. Kägu Cuculus canorus
 120. Lumekakk Bubo scandiacus (2005)
 121. Vöötkakk Surnia ulula (2003)
 122. Kodukakk Strix aluco (2007)
 123. Kõrvukräts Asio otus
 124. Sooräts Asio flammeus
 125. Piiritaja Apus apus
 126. Jäälind Alcedo atthis
 127. Mesilasenäpp Merops apiaster (2006)
 128. Vaenukägu Upupa epops (2007, 2012)
 129. Väänkael Jynx torquilla
 130. Roherähn Picus viridis (1992)
 131. Musträhn Dryocopus martius
 132. Suur-kirjurähn Dendrocopos major
 133. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos
 134. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor
 135. Põldlõoke Alauda arvensis
 136. Nõmmelõoke Lullula arborea (2012)
 137. Kaldapääsuke Riparia riparia
 138. Suitsupääsuke Hirundo rustica
 139. Räästapääsuke Delichon urbica
 140. Metskiur Anthus trivialis
 141. Sookiur Anthus pratensis
 142. Tundrakiur Anthus cervinus
 143. Lambahänilane Motacilla flava
 144. Kuldhänilane Motacilla citreola (alates 2001 .a.)
 145. Linavästrik Motacilla alba
 146. Siidisaba Bombycilla garrulus
 147. Käblik Troglodytes troglodytes
 148. Vesipapp Cinclus cinclus
 149. Võsaraat Prunella modularis
 150. Punarind Erithacus rubecula
 151. Must-lepalind Phoenicurus ochruros
 152. Ööbik Luscinia luscinia
 153. Luha-sinirind Luscinia svecica
 154. Kadakatäks Saxicola rubetra
 155. Kivitäks Oenanthe oenanthe
 156. Kõrbe-kivitäks Oenanthe deserti (1986)
 157. Musträstas Turdus merula
 158. Hallrästas Turdus pilaris
 159. Laulurästas Turdus philomelos
 160. Vainurästas Turdus iliacus
 161. Hoburästas Turdus viscivorus
 162. Võsa-ritsiklind Locustella naevia
 163. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis
 164. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides
 165. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus
 166. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum
 167. Soo-roolind Acrocephalus palustris
 168. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus
 169. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus
 170. Käosulane Hippolais icterina
 171. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria
 172. Väike-põõsalind Sylvia curruca
 173. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis
 174. Aed-põõsalind Sylvia borin
 175. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla
 176. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix
 177. Väike-lehelind Phylloscopus collybita
 178. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus
 179. Pöialpoiss Regulus regulus
 180. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata
 181. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca
 182. Väiketikk Ficedula parva
 183. Sabatihane Aegithalos caudatus
 184. Sootihane Parus palustris
 185. Põhjatihane Parus montanus
 186. Tutt-tihane Parus cristatus
 187. Musttihane Parus ater
 188. Sinitihane Parus caeruleus
 189. Rasvatihane Parus major
 190. Puukoristaja Sitta europaea
 191. Porr Certhia familiaris
 192. Roohabekas Panurus biarmicus
 193. Kukkurtihane Remiz pendulinus
 194. Peoleo Oriolus oriolus
 195. Punaselg-õgija Lanius collurio
 196. Hallõgija Lanius excubitor
 197. Pasknäär Garrulus glandarius
 198. Harakas Pica pica
 199. Mänsak Nucifraga caryocatactes
 200. Hakk Corvus monedula
 201. Künnivares Corvus frugilegus
 202. Hallvares Corvus corone
 203. Ronk Corvus corax
 204. Kuldnokk Sturnus vulgaris
 205. Koduvarblane Passer domesticus
 206. Põldvarblane Passer montanus
 207. Metsvint Fringilla coelebs
 208. Põhjavint Fringilla montifringilla
 209. Rohevint Carduelis chloris
 210. Ohakalind Carduelis carduelis
 211. Siisike Carduelis spinus
 212. Kanepilind Carduelis cannabina
 213. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris (2004, 2012)
 214. Urvalind Carduelis flammea
 215. Hele-urvalind Carduelis hornemanni
 216. Männileevike Pinicola enucleator (2013)
 217. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra
 218. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus
 219. Leevike Pyrrhula pyrrhula
 220. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes
 221. Hangelind Plectrophenax nivalis
 222. Lapi tsiitsitaja Calcarius lapponicus (2007)
 223. Talvike Emberiza citrinella
 224. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana (?)
 225. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus