Pesakaardivõistlus 2015

Pesakaardivõistlus 2015 on lõppenud. Kokkuvõte

Pesakaardivõistlus on korraldatud eesmärgiga, et Estbirdingu liikmed koguksid rohkem andmeid linnuretkedelt, mida saab hiljem teaduslikult analüüsida ja looduskaitselistel eesmärkidel kasutada. Pesakaardi täitmine on jõukohane igale linnuhuvilisele, kes vähegi liike tunneb. Igasugune info pesadest ON OLULINE.

Näiteks võib tuua mõned uurimisküsimused:

1. Kas vainurästas pesitseb rohkem okaspuudel, lehtpuudel või hoopis mujal?
2. Kui pikk on kodutuvi pesitsusperiood? Mis kuudel ta Eestis üldse pesitseb? Kas pesitsusedukus sõltub pesitsuskuust?
3. Milline on künnivareste kurnade suurus linnaparkides? Kui palju varieerub kurnade suurus eri linnaparkide vahel? Pesad on kõrgel ja tavalinnuvaatleja neisse ei roni. Samas on tehnika arenenud ja droonidega oleks võimalik hõlpsasti pesade sisust ülevaade saada.
4. Kas Eestis pöialpoiss üldse pesitseb? Iga loodushuviline vastaks „jah“, kuid liigi pesitsemise kohta pole juba viimased 20 aastat tõendusmaterjali, kuna keegi pole ühtegi pesakaarti täitnud.
5. Milline on kiivitaja pesitsusedukus ja poegade ellujäämine? Kui palju pesi saab hukka põllutööde tõttu või kiskluse-röövluse läbi?

Need kõik on vaid mõned üksikud näited, miks on oluline täita pesakaarte. Selline info on väga vajalik, et saada rohkem teada liikide ökoloogiast, pesitsuskohtadest, elupaikadest, pesitsusedukusest jms. Käesolev teave on oluline ja seda saab kasutada ka linnukaitse planeerimisel ning oluliste keskkonnaalaste otsuste tegemisel riiklikul, samuti ka Euroopa tasandil.

Seega kogume infot absoluutselt kõikide (sh tavaliikide nagu rasvatihane, metsvint jne) kohta. Teaduslikud meetodid arenevad ning uurimisküsimused muutuvad. Piisava hulga andmete juures võib igasugune info olla üliolulise tähtsusega nii linnukaitselisest kui ka teaduslikust aspektist.

Võistlustingimused

Võitja selgitatakse välja kahes kategoorias:

1. Liikide arv, s.t. võitjaks on suurima hulga liikide kohta pesakaartide täitja.
2. Pesakaartide üldhulk, mis arvestab ka liikide koefitsente (vt exceli tabelit). Tabelis on toodud iga liigi täidetud pesakaartide arv aastatel 1901-2013 ja nendest on tuletatud liigikoefitsiendid. Suurema punktisumma saab nende liikide eest, kelle kohta ei ole üldse või on väga vähe pesakaarte täidetud.

Pinge hoidmiseks avaldame tulemused kord kuus Estbirdingu listis exceli tabelina. Seda teeme eesmärgiga, et kuuajase vahega võivad tulemustabelid märkimisväärselt muutuda.

Reeglid

1. Ole eetiline kogu oma tegevusega looduse suhtes. Igasugune tarbetu lindude häirimine ei vääri küünlaid! Iga osavõtja vastutab kui pesa jäetakse maha või pesakond hukkub tema väära käitumise või liigse häirimise tõttu.
2. Osaleda võivad AINULT Estbirdingu liikmed.
3. Osalemine käib aususe peale, aluseks on täidetud pesakaardid, mis antakse hiljemalt üle Estbirdingu 2015. aasta sügiskoosolekul.
4. Võistlus hakkab 2015. aasta alguses kohe esimeste pesitsejate pesade fikseerimisega (ronk, käbilinnud, rähnid jms varased pesitsejad).
5. Andmeid kogume ainult 2015. aasta pesade kohta. Samas mööname, et võib täita pesakaarti ka näiteks septembris leitud 2015. aasta laulurästa pesa kohta. Samas tuleb pesa leiu daatum kindlasti fikseerida pesakaardi märkuste lahtris.
6. Võistluses ei arvestata I kaitsekategooria liike (kotkad, must-toonekurg, tutkas, rabapüü, siniraag jne). Vt täpsemat nimekirja. Kui juhuslikult leiad vastava liigi pesa, siis täida kindlasti pesakaart ning teata ka sellest vastava liigi spetsialisti või Kotkaklubi.
7. Samuti ei kogu me antud võistluse käigus andmeid valge-toonekure kohta, kuna selle liigi jaoks on eraldiseisev projekt. Kõik valge-toonekure pesitusvaatlused sisesta otse on-line süsteemi
8. Koloonias (kajakad, tiirud, künnivares jt) soovitame täita iga asustatud pesa kohta eraldi pesakaardi (vt täpsemalt pesakaardi täitmise juhendit), aga koloonia eest saab võistluse arvestuses vaid ühekordsed punktid, s.t. sõltumata täidetud pesakaartide arvust saab ühe koloonia eest vaid ühe pesakaardi punktid (nt 30 pesaga künnivarese koloonia eest saab ka kõigi pesade kohta pesakaardi täitmise eest siiski vaid 1×3 punkti).
9. Arvesse ei lähe rangelt kaitstavatel aladel ja väikesaartel (sh laiuloendustel) täidetavad pesakaardid, kuna nii võib mõni osaleja saada selge eelise, sest ta külastab oma töö tõttu vastavaid alasid. Seega liikumispiiranguga aladel asuvates linnukolooniates pesakaartide täitmine võistluse punkte ei anna, samas soovitame ka nendelt aladelt pesakaarte võistlusväliselt siiski täita.
10. Kohustuslik on märkida pesakaardile pesa koordinaadid Lat/Long kujul (57.97573° N, 26.62208°E). See on sama koordinaatide kuju, mida kasutab eElurikkus, Delfi kaart või Maa-amet. Antud nõue on hädavajalik, kuna mõne pesa kohta (näiteks kukkurtihase pesa Ilmatsalus) võib laekuda mitu pesakaarti ja topeltvaatluste ning segaduse ärahoidmiseks saab pesi hiljem eristada või samaks tunnistada.

Pane tähele! Pesakaardi täitmise eelduseks ei ole see, et pesa sisu peab kontrollima. Pesapuu valiku, pesa kõrguse, pesitsusfaasi, biotoobi jms kohta saab infot ka neist pesakaartidest, kus on pesa nähtud vaid kaugelt (nt: pesal istuvad varesed, pesaõõnsust külastavad rähnid, kukkurtihased, kaldapääsukese kolooniad jt).

Kuna tegemisel on uus Euroopa Linnuatlas, siis pange pesitsuskoodidega vaatlusi ka eElurikkuse andmebaasi, et saaks Eesti kohta rohkem kvaliteetset linnuinfot kogutud.

Soovitus

Soovitame teha pesadest fotosid ja need üleslaadida eElurikkuse andmebaasi. Neid fotosid võidakse hiljem kasutada vastavalt eElurikkuse kasutamistingimustele üldharivatel eesmärkidel.

Paberkujul pesakaarte saab Eesti Ornitoloogiaühingust. Lisaks võib pesakaarte küsida teistelt Estbirdingu liikmetelt (eriti Tartu elanikelt), kellel on neid rohkem. Hetkel ei ole toimivat pesakaardi on-line vms sisestusankeeti, seega PEAB täitma paberankeete!

Pesakaardi pdf versioon (PRINDI välja ja täida käsitsi!):
www.eoy.ee/projektid/pesakaart/pesakaart.pdf

Üldinfo pesakaartide kohta Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel:
www.eoy.ee/node/141
Pesakaardi täitmisjuhend (pdf)

Küsimuste ja reeglite täitmise osas palun pöördu Margus Otsa või Riho Marja poole.

Soovituslik kirjandus: