Aardla polder ja järv, Ropka-Ihaste luht

Asukoht:
Aardla vaatlusala kompleks asub Tartu linna suhtes kagus. Tartust tuleb sõita Ülenurme suunas ja pöörata enne Ülenurmet Kurepalu maanteele. Pärast seda pööret tuleb sõita 1 km kuni Porijõe sillani. Suuremate üleujutuste ajal võib juba siin vaatlema hakata kuna tihti on veelinnud lausa tee-äärsetesse lompidesse kogunenud. Pärast Porijõe silda pöörab rada vasakule – siit pääseb Ropka-Ihaste luha tammile. See tamm kulgeb ca 3 km ja on hea roostiku- ja veelindude paik. Liikuda on siin kõige otstarbekam jalgsi või jalgrattaga. Sillast paremale viiv kruusatee viib Aardla järve ümbritsevate põldude ja poldri vahele. Põllud on kevadeti üleujutatud (iga aasta erinevais paigus). Mööda neid teid saab hõlpsasti ka autoga sõita ja siitkaudu viib tee ringiga ka Tartu prügila juurde. Sel teel on hea lõunast alates röövlinde ja rännet vaadelda kuna siis on päike seljatagant. Ümber järve saab mööda erinevaid teid mitmete kilomeetrite ulatuses liikuda.
Kui Porijõe sillast otse mööda maanteed edasi sõita siis jõuate umbes 1,5 km pärast Savijõe sillani. Paarsada meetrit enne seda silda pöörab väike põllutee paremale (suure puu juurest). Siitkaudu pääseb Aardla poldrile. Tee lõpus on kanal kust üle ei pääse, see on paik on väga hea vaatluskoht. Siit saab vaadata Aardla järvele (kuna järve pindala on viimaste aastatega oluliselt suurenenud).
Haaslava kalatiigid on eravaldus ja seal liikumine on keelatud!

Kohapeal:
Ropka-Ihaste luha tamm on olnud läbi aegade linnumeeste üks lemmikpaiku. Nüüdseks on siinne luht liialt võsastunud ja veelinnud eelistavad Aardla järve ümbruses asuvaid üleujutatud põlde ja poldrilappe. Siiski on ka siinpool maanteed niidetud põllulappe ja retk mööda tammi on väga hea värvuliste vaatlemiseks ning kuulamiseks. Tammi lõpus on tehisjärve kaldal suur mudaküngas kust näeb ka Haaslava suunas. Siit avaneb hea vaade (eriti hommikul Ropka-Ihaste luhale).

Aardla polder on väga heade vaadetega ja liikumisvõimalustega ala. Veetase on siin aastati erinev ja sellest sõltub ka lindude hulk ja nende peatuspaikade asukoht. Parimad vaatluskohad on Aardla järve idakaldal olev linnutorn, Savijõe silla juures asuv teeots ja Porijõega paralleelselt kulgev kruusatee.

Haaslava kalatiigid on kevadeti haneliste kogunemiskoht. Sügiseti kui tiigid on veest tühjendatud käib siin toitumas palju kurvitsalisi. Kahjuks on see eravalduses olev ala, kuhu sissepääsu ei võimaldata.

Aardlapalu prügila on eriti hea koht kajakate vaatamiseks. Samuti käiakse siin talvituvaid rändlinde otsimas (kuldnokk, kanepilind jt.).

Linnustik:
Ala karakterliikideks on hallpõsk-pütt, hallhaigur, täpikhuik, rukkirääk, mustviires, väikekajakas, roo-loorkull, rohunepp, roolinnud, roo-tsiitsitaja, lambahänilane, kadakatäks, sookiur, kukkurtihane, roo- ritsiklind, jt.

Põnevamatest liikidest esinevad siin väikepütt (Tachybaptus ruficollis), must-toonekurg (Ciconia nigra), lammitilder (Tringa stagnatilis), sooräts (Asio flammeus), jäälind (Alcedo atthis), kuldhänilane (Motacilla citreola) jt.

Siin on kohatud ka palju haruldusi – mustkael-pütt (Podiceps nigricollis), lühinokk-hani (Anser brachyrhynchus), väikehuik (Porzana parva), hallkibu (Xenus cinereus), valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus), habeviires (Chlidonias hybridus), must-harksaba (Milvus migrans), lumekakk (Bubo scandiacus), vöötkakk (Surnia ulula), roherähn (Picus viridis), vaenukägu (Upupa epops), mesilasenäpp (Merops apiaster), tundrakiur (Anthus cervinus), kõrbe-kivitäks (Oenanthe deserti), hele-urvalind (Carduelis hornemanni), mägi-kanepilind (Carduelis flavirostris).

Parim aeg ala külastamiseks on ehk aprilli lõpp kui on veelindude maksimumaeg. Kogu kevade ja sügise jooksul näeb siin palju läbirändajaid. Kurvitsaliste maksimumaeg on mai keskel kui siin peatub palju tutkaid ja mudatildreid. Tihti kohatakse siin ka sisemaale ebatüüpilisi liike – meriskit, räuska, tõmmukajakat jt.

Ropka-Ihaste luha, Haaslava kalatiikide ja Aardla järve linnustiku liigiline koosseis.

Haruldasemate liikide vaatlustel on märgitud sulgudes vaatlusaasta.

 1. Järvekaur Gavia arctica (1994, 2007)
 2. Väikepütt Tachybaptus ruficollis
 3. Tuttpütt Podiceps cristatus
 4. Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena
 5. Sarvikpütt Podiceps auritus
 6. Mustkael-pütt Podiceps nigricollis (1992, 2004)
 7. Kormoran Phalacrocorax carbo
 8. Hüüp Botaurus stellaris
 9. Hallhaigur Ardea cinerea
 10. Hõbehaigur Egretta alba
 11. Must-toonekurg Ciconia nigra
 12. Valge-toonekurg Ciconia ciconia
 13. Kühmnokk-luik Cygnus olor
 14. Väikeluik Cygnus columbianus
 15. Laululuik Cygnus cygnus
 16. Rabahani Anser fabalis
 17. Suur-laukhani Anser albifrons
 18. Lühinokk-hani Anser brachyrhyncus
 19. Hallhani Anser anser (2009, 2010, 2011)
 20. Kanada lagle Branta canadensis
 21. Valgepõsk-lagle Branta leucopsis
 22. Mustlagle Branta bernicla (2006, 2011)
 23. Punakael-lagle Branta ruficollis (2011)
 24. Ristpart Tadorna tadorna (1992 )
 25. Viupart Anas penelope
 26. Rääkspart Anas strepera
 27. Piilpart Anas crecca
 28. Sinikael-part Anas platyrhynchos
 29. Soopart Anas acuta
 30. Rägapart Anas querquedula
 31. Luitsnokk-part Anas clypeata
 32. Punapea-vart Aythya ferina
 33. Tuttvart Aythya fuligula
 34. Merivart Aythya marila
 35. Aul Clangula hyemalis
 36. Tõmmuvareas Melanitta fusca
 37. Sõtkas Bucephala clangula
 38. Väikekoskel Mergus albellus
 39. Rohukoskel Mergus serrator
 40. Jääkoskel Mergus merganser
 41. Herilaseviu Pernis apivorus
 42. Must-harksaba Milvus migrans (2000, 2007)
 43. Merikotkas Haliaeetus albicilla
 44. Roo-loorkull Circus aeruginosus
 45. Välja-loorkull Circus cyaneus
 46. Soo-loorkull Circus pygargus
 47. Kanakull Accipiter gentilis
 48. Raudkull Accipiter nisus
 49. Hiireviu Buteo buteo
 50. Karvasjalg-viu Buteo lagopus
 51. Väike-konnakotkas Aquila pomarina
 52. Suur-konnakotkas Aquila clanga (2004, 2005, 2008, 2009)
 53. Kaljukotkas Aquila chrysaetos (2004)
 54. Kalakotkas Pandion haliaetus
 55. Tuuletallaja Falco tinnunculus
 56. Punajalg-pistrik Falco vespertinus (2002, 2003, 2004, 2010)
 57. Väikepistrik Falco columbarius
 58. Lõopistrik Falco subbuteo
 59. Rabapistrik Falco peregrinus
 60. Teder Tetrao tetrix (?)
 61. Nurmkana Perdix perdix
 62. Rooruik Rallus aquaticus
 63. Täpikhuik Porzana porzana
 64. Väikehuik Porzana parva
 65. Rukkirääk Crex crex
 66. Tait Gallinula chloropus
 67. Lauk Fulica atra
 68. Sookurg Grus grus
 69. Karkjalg Himantopus himantopus (2011)
 70. Naaskelnokk Recurvirostra avosetta (2018)
 71. Merisk Haematopus ostralegus
 72. Väiketüll Charadrius dubius
 73. Liivatüll Charadrius hiaticula
 74. Rüüt Pluvialis apricaria
 75. Plüü Pluvialis squatarola
 76. Kivirullija Arenaria interpres (2018)
 77. Kiivitaja Vanellus vanellus
 78. Suurrisla Calidris canutus (2007, 2010)
 79. Väikerisla Calidris minuta
 80. Värbrisla Calidris temminckii
 81. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea
 82. Soorisla Calidris alpina
 83. Plütt Limicola falcinellus
 84. Tutkas Philomachus pugnax
 85. Mudanepp Lymnocryptes minimus (2003)
 86. Tikutaja Gallinago gallinago
 87. Rohunepp Gallinago media
 88. Metskurvits Scolopax rusticola
 89. Mustsaba-vigle Limosa limosa
 90. Suurkoovitaja Numenius arquata
 91. Väikekoovitaja Numenius phaeopus
 92. Tumetilder Tringa erythropus
 93. Punajalg-tilder Tringa totanus
 94. Lammitilder Tringa stagnatilis
 95. Heletilder Tringa nebularia
 96. Metstilder Tringa ochropus
 97. Mudatilder Tringa glareola
 98. Vihitaja Actitis hypoleucos
 99. Hallkibu Xenus cinereus (2000, 2011)
 100. Veetallaja Phalaropus lobatus
 101. Puna-veetallaja Phalaropus fulicarius (2010)
 102. Väikekajakas Larus minutus
 103. Naerukajakas Larus ridibundus
 104. Kalakajakas Larus canus
 105. Tõmmukajakas Larus fuscus
 106. Hõbekajakas Larus argentatus
 107. Merikajakas Larus marinus
 108. Jääkajakas Larus hyperboreus (1958)
 109. Räusktiir Sterna caspia
 110. Jõgitiir Sterna hirundo
 111. Tutt-tiir Sterna sandvicensis (2003)
 112. Väiketiir Sterna albifrons (1952, 2008)
 113. Mustviires Chlidonias niger
 114. Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus
 115. Habeviires Chlidonias hybridus (2002, 2004, 2006, 2009, 2011)
 116. Laisaba- änn Stercorarius pomarinus (2003)
 117. Kodutuvi Columba livia
 118. Kaelustuvi Columba palumbus
 119. Õõnetuvi Columba oenas
 120. Turteltuvi Streptopelia turtur
 121. Kägu Cuculus canorus
 122. Lumekakk Bubo scandiacus (2005)
 123. Vöötkakk Surnia ulula (2003)
 124. Kodukakk Strix aluco (2007)
 125. Kõrvukräts Asio otus
 126. Sooräts Asio flammeus
 127. Piiritaja Apus apus
 128. Jäälind Alcedo atthis
 129. Mesilasenäpp Merops apiaster (2006)
 130. Vaenukägu Upupa epops (2007, 2012)
 131. Väänkael Jynx torquilla
 132. Roherähn Picus viridis (1992)
 133. Musträhn Dryocopus martius
 134. Suur-kirjurähn Dendrocopos major
 135. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos
 136. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor
 137. Põldlõoke Alauda arvensis
 138. Nõmmelõoke Lullula arborea (2012)
 139. Kaldapääsuke Riparia riparia
 140. Suitsupääsuke Hirundo rustica
 141. Räästapääsuke Delichon urbica
 142. Metskiur Anthus trivialis
 143. Sookiur Anthus pratensis
 144. Tundrakiur Anthus cervinus
 145. Lambahänilane Motacilla flava
 146. Kuldhänilane Motacilla citreola (alates 2001 .a.)
 147. Linavästrik Motacilla alba
 148. Siidisaba Bombycilla garrulus
 149. Käblik Troglodytes troglodytes
 150. Vesipapp Cinclus cinclus
 151. Võsaraat Prunella modularis
 152. Punarind Erithacus rubecula
 153. Must-lepalind Phoenicurus ochruros
 154. Ööbik Luscinia luscinia
 155. Luha-sinirind Luscinia svecica
 156. Kadakatäks Saxicola rubetra
 157. Kivitäks Oenanthe oenanthe
 158. Kõrbe-kivitäks Oenanthe deserti (1986)
 159. Musträstas Turdus merula
 160. Hallrästas Turdus pilaris
 161. Laulurästas Turdus philomelos
 162. Vainurästas Turdus iliacus
 163. Hoburästas Turdus viscivorus
 164. Võsa-ritsiklind Locustella naevia
 165. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis
 166. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides
 167. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus
 168. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum
 169. Soo-roolind Acrocephalus palustris
 170. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus
 171. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus
 172. Käosulane Hippolais icterina
 173. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria
 174. Väike-põõsalind Sylvia curruca
 175. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis
 176. Aed-põõsalind Sylvia borin
 177. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla
 178. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix
 179. Väike-lehelind Phylloscopus collybita
 180. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus
 181. Pöialpoiss Regulus regulus
 182. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata
 183. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca
 184. Väiketikk Ficedula parva
 185. Sabatihane Aegithalos caudatus
 186. Sootihane Parus palustris
 187. Põhjatihane Parus montanus
 188. Tutt-tihane Parus cristatus
 189. Musttihane Parus ater
 190. Sinitihane Parus caeruleus
 191. Rasvatihane Parus major
 192. Puukoristaja Sitta europaea
 193. Porr Certhia familiaris
 194. Roohabekas Panurus biarmicus
 195. Kukkurtihane Remiz pendulinus
 196. Peoleo Oriolus oriolus
 197. Punaselg-õgija Lanius collurio
 198. Hallõgija Lanius excubitor
 199. Pasknäär Garrulus glandarius
 200. Harakas Pica pica
 201. Mänsak Nucifraga caryocatactes
 202. Hakk Corvus monedula
 203. Künnivares Corvus frugilegus
 204. Hallvares Corvus corone
 205. Ronk Corvus corax
 206. Kuldnokk Sturnus vulgaris
 207. Koduvarblane Passer domesticus
 208. Põldvarblane Passer montanus
 209. Metsvint Fringilla coelebs
 210. Põhjavint Fringilla montifringilla
 211. Rohevint Carduelis chloris
 212. Ohakalind Carduelis carduelis
 213. Siisike Carduelis spinus
 214. Kanepilind Carduelis cannabina
 215. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris (2004, 2012)
 216. Urvalind Carduelis flammea
 217. Hele-urvalind Carduelis hornemanni
 218. Männileevike Pinicola enucleator (2013)
 219. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra
 220. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus
 221. Leevike Pyrrhula pyrrhula
 222. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes
 223. Hangelind Plectrophenax nivalis
 224. Lapi tsiitsitaja Calcarius lapponicus (2007)
 225. Talvike Emberiza citrinella
 226. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana (?)
 227. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus