Ilmatsalu linnuala

Asukoht:
Ilmatsalu asub Tartust umbes 8 km läänes. Siia pääseb Tartust mööda Ilmatsalu maanteed mis kulgeb otse läbi Ilmatsalu asula otse kalatiikide juurde. Kalamajandi territooriumil liikumiseks tuleb eelnevalt omanikelt luba küsida! Loodusrajal saab liikuda loata ja siin on ka linnutorn. Lähedusse jäävad ka Ilmatsalu asula ja põllud, Laugesoo ning Tüki küla koos ümbritsevate kuuseenamusega segametsadega (Tallinna maantee ümbrus).
Öömaja võib leida otse linnuala keskel olevas Ilmatsalu Motellis. Viidates Estbirdingu kodulehelt saadud infole on Ilmatsalu Motellis majutusel hinnasoodustus 10%.

Kohapeal:
Möödudes pargist siis jääb viimase hoonena vasakule Ilmatsalu Kalamajandi hoone (paremal pool teest asub Ilmatsalu paisjärv). Siit läheb esimene tiikide vaheline teeriba pikalt vasakule esimese suurema tiigini (nn. Ilmatsalu Linnutee). See tiik on roostunud kallastega ja üks lindude peamisi peatuspaiku. Tiigi ääres on linnutorn kust avaneb hea vaade kogu kalamajandi kompleksile.
Teine hea koht vaatlemiseks on viimased kalatiigid kuhu pääsemiseks peab 200 m edasi sõitma ja kruusatee hargnemisel vasakule pöörama. Ristmikust tuleb edasi sõita ca 300 m ja vana kuivati hoone juurde pidama jääda. Siia saab auto parkida ja kolm suurt tiiki on sealt kohe näha. Tiikide vahele seiklema saab minna vaid omanike loal.
Kalatiigid on eraldatud kõrgemate teeribadega, seetõttu on siin väga hea liikuda ja hea nähtavus. Tiikidevahelised roostiku- ja põõsasribad on sobivad pesitsus- ja peitumiskohad nii veelindudele kui värvulistele.

Linnustik:
Kuna vaatlusalal leidub palju erinevaid biotoope, on ka linnustik väga mitmekesine. Ilmatsalu kalamajandi (OÜ Ilmatsalu Kala) territoorium ja selle lähiümbrus on Tartumaa linnumeeste seas juba aastaid üks populaarsemaid vaatluskohti. See on Tartumaal üks olulisemaid veelindude rändepeatuspaiku (eriti arvukalt peatub siin väikeluiki). Vaatlusala maastiku mitmekesisus ja sellega kaasnev rikas linnustik teevad ala linnuharrastajatele kütkestavaks.

Ilmatsalu pargis pesitsevad kodukakk ja varem pesitses ka kaelus-turteltuvi. Tiikide vahel põõsastikes ning roostikes pesitsevad kukkurtihane ja roolinnud (5 liiki).
Parim aeg ala külastamiseks on aprilli keskelt kuni oktoobri lõpuni. Haneliste maksimumaeg on 20. aprilli paiku. Kurvitsalised ilmuvad alale juuli lõpust ja suuremal hulgal on neid pärast tiikide kuivendamist.

Ilmatsalu vaatlusala linnunimestik (UTM ruudu ME3c3 edelanurk). Vaatlusalasse on loetud Ilmatsalu asula, Ilmatsalu Kalamajandi tiigid, Tüki, Laugesoo idaserv ja ümbritsevad metsad 1- 2 km raadiuses (põhja suunas kuni Tallinna maanteeni). Sulgudes on kohtamisaastad.

 1. Järvekaur Gavia arctica (2002)
 2. Väikepütt Tachybaptus ruficollis (2001-2002,2006-2011)
 3. Tuttpütt Podiceps cristatus
 4. Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena
 5. Sarvikpütt Podiceps auritus (pesitsemine 1996)
 6. Kormoran Phalacrocorax carbo
 7. Hüüp Botaurus stellaris
 8. Hõbehaigur Egretta alba (alates 2004, pesitsemine alates 2010)
 9. Siidhaigur Egretta garzetta (2007)
 10. Hallhaigur Ardea cinerea
 11. Must-toonekurg Ciconia nigra
 12. Valge-toonekurg Ciconia ciconia
 13. Kühmnokk-luik Cygnus olor
 14. Väikeluik Cygnus columbianus
 15. Laululuik Cygnus cygnus (pesitsemine 2001-2013)
 16. Rabahani Anser fabalis
 17. Suur-laukhani Anser albifrons
 18. Väike- laukhani Anser erythropus (1990)
 19. Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus (2002,2007)
 20. Hallhani Anser anser (1994)
 21. Kanada lagle Branta canadensis
 22. Mustlagle Branta bernicla (2008)
 23. Valgepõsk-lagle Branta leucopsis
 24. Ristpart Tadorna tadorna (2002)
 25. Viupart Anas penelope (pesitsemine 2002, 2006)
 26. Rääkspart Anas strepera
 27. Piilpart Anas crecca
 28. Sinikael-part Anas platyrhynchos
 29. Soopart Anas acuta
 30. Rägapart Anas querquedula
 31. Luitsnokk-part Anas clypeata
 32. Punapea-vart Aythya ferina
 33. Tuttvart Aythya fuligula
 34. Merivart Aythya marila
 35. Punanokk-vart Netta rufina (2015)
 36. Sõtkas Bucephala clangula
 37. Mustvaeras Melanitta nigra (2012)
 38. Aul Clangula hyemalis (2011, 2012)
 39. Väikekoskel Mergus albellus
 40. Rohukoskel Mergus serrator
 41. Jääkoskel Mergus merganser
 42. Herilaseviu Pernis apivorus
 43. Must-harksaba Milvus migrans (1990, 1997, 2010)
 44. Merikotkas Haliaeetus albicilla
 45. Roo-loorkull Circus aeruginosus
 46. Välja-loorkull Circus cyaneus
 47. Soo-loorkull Circus pygargus
 48. Kanakull Accipiter gentilis
 49. Raudkull Accipiter nisus
 50. Hiireviu Buteo buteo
 51. Karvasjalg-viu Buteo lagopus
 52. Väike-konnakotkas Aquila pomarina
 53. Kaljukotkas Aquila chrysaetos (2006)
 54. Kalakotkas Pandion haliaetus
 55. Tuuletallaja Falco tinnunculus
 56. Punajalg-pistrik Falco vespertinus (2005, 2010)
 57. Väikepistrik Falco columbarius
 58. Lõopistrik Falco subbuteo
 59. Rabapistrik Falco peregrinus
 60. Teder Tetrao tetrix
 61. Metsis Tetrao urogallus (2002)
 62. Laanepüü Bonasa bonasia
 63. Nurmkana Perdix perdix
 64. Põldvutt Coturnic coturnix
 65. Rooruik Rallus aquaticus (talvitumine 2001/2002)
 66. Täpikhuik Porzana porzana
 67. Väikehuik Porzana parva (2002)
 68. Rukkirääk Crex crex
 69. Tait Gallinula chloropus
 70. Lauk Fulica atra
 71. Sookurg Grus grus
 72. Merisk Haematopus ostralegus (2011)
 73. Väiketüll Charadrius dubius
 74. Liivatüll Charadrius hiaticula
 75. Rüüt Pluvialis apricaria
 76. Plüü Pluvialis squatarola
 77. Kiivitaja Vanellus vanellus
 78. Väikerüdi Calidris minuta
 79. Värbrüdi Calidris temminckii
 80. Suurrüdi Calidris canutus (2002, 2012)
 81. Kõvernokk-rüdi Calidris ferruginea
 82. Soorüdi Calidris alpina
 83. Leeterüdi Calidris alba (2001)
 84. Kiripugu-rüdi Calidris melanotos (2005)
 85. Plütt Limicola falcinellus
 86. Tutkas Philomachus pugnax
 87. Tikutaja Gallinago gallinago
 88. Rohunepp Gallinago media (2003)
 89. Mudanepp Lymnocryptes minimus (2008)
 90. Metskurvits Scolopax rusticola
 91. Mustsaba-vigle Limosa limosa
 92. Vöötsaba-vigle Limosa lapponica (2002, 2010)
 93. Suurkoovitaja Numenius arquata
 94. Väikekoovitaja Numenius phaeopus (2007)
 95. Tumetilder Tringa erythropus
 96. Punajalg-tilder Tringa totanus
 97. Lammitilder Tringa stagnatilis (2002, 2003, 2005, 2007, 2011)
 98. Heletilder Tringa nebularia
 99. Metstilder Tringa ochropus
 100. Mudatilder Tringa glareola
 101. Vihitaja Actitis hypoleucos
 102. Veetallaja Phalaropus lobatus
 103. Väikekajakas Larus minutus
 104. Naerukajakas Larus ridibundus
 105. Kalakajakas Larus canus
 106. Tõmmukajakas Larus fuscus
 107. Merikajakas Larus marinus (2004, 2005)
 108. Hõbekajakas Larus argentatus
 109. Räusk Sterna caspia
 110. Jõgitiir Sterna hirundo
 111. Väiketiir Sterna albifrons (2007)
 112. Mustviires Chlidonias niger
 113. Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus (1999, 2010, 2011)
 114. Habeviires Chlidonias hybrida (2014)
 115. Änn Stercorarius sp. (199?)
 116. Kodutuvi Columba livia
 117. Kaelustuvi Columba palumbus
 118. Õõnetuvi Columba oenas
 119. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto
 120. Turteltuvi Streptopelia turtur
 121. Kägu Cuculus canorus
 122. Kõrvukräts Asio otus
 123. Sooräts Asio flammeus (2001)
 124. Kodukakk Strix aluco
 125. Händkakk Strix uralensis
 126. Kassikakk Bubo bubo (2002)
 127. Värbkakk Glaucidium passerinum
 128. Piiritaja Apus apus
 129. Öösorr Caprimulgus europaeus (2012)
 130. Jäälind Alcedo atthis
 131. Vaenukägu Upupa epops (2011)
 132. Väänkael Jynx torquilla
 133. Musträhn Dryocopus martius
 134. Suur-kirjurähn Dendrocopos major
 135. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius (2013)
 136. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos
 137. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor
 138. Laanerähn Picoides tridactylus
 139. Hallpea-rähn Picus canus
 140. Põldlõoke Alauda arvensis
 141. Nõmmelõoke Lullula arborea
 142. Kaldapääsuke Riparia riparia
 143. Suitsupääsuke Hirundo rustica
 144. Räästapääsuke Delichon urbica
 145. Roostepääsuke Cecropis daurica (2010)
 146. Metskiur Anthus trivialis
 147. Sookiur Anthus pratensis
 148. Tundrakiur Anthus cervinus (2014)
 149. Kuldhänilane Motacilla citreola (2005, 2010-2015)
 150. Lambahänilane Motacilla flava
 151. Linavästrik Motacilla alba
 152. Siidisaba Bombycilla garrulus
 153. Käblik Troglodytes troglodytes
 154. Võsaraat Prunella modularis
 155. Punarind Erithacus rubecula
 156. Ööbik Luscinia luscinia
 157. Sinirind Luscinia svecica (2003, 2008, 2015, 2016)
 158. Must-lepalind Phoenicurus ochruros
 159. Lepalind Phoenicurus phoenicurus
 160. Kadakatäks Saxicola rubetra
 161. Kivitäks Oenanthe oenanthe
 162. Musträstas Turdus merula
 163. Hallrästas Turdus pilaris
 164. Laulurästas Turdus philomelos
 165. Vainurästas Turdus iliacus
 166. Hoburästas Turdus viscivorus
 167. Võsa-ritsiklind Locustella naevia
 168. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis
 169. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides
 170. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus
 171. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum
 172. Soo-roolind Acrocephalus palustris
 173. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus
 174. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus
 175. Käosulane Hippolais icterina
 176. Väike-põõsalind Sylvia curruca
 177. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis
 178. Aed-põõsalind Sylvia borin
 179. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla
 180. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria
 181. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix
 182. Väike-lehelind Phylloscopus collybita
 183. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus
 184. Pöialpoiss Regulus regulus
 185. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata
 186. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca
 187. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva
 188. Sabatihane Aegithalos caudatus
 189. Sootihane Parus palustris
 190. Põhjatihane Parus montanus
 191. Tutt-tihane Parus cristatus
 192. Musttihane Parus ater
 193. Sinitihane Parus caeruleus
 194. Rasvatihane Parus major
 195. Puukoristaja Sitta europaea
 196. Porr Certhia familiaris
 197. Roohabekas Panurus biarmicus (1999)
 198. Kukkurtihane Remiz pendulinus
 199. Peoleo Oriolus oriolus
 200. Punaselg-õgija Lanius collurio
 201. Hallõgija Lanius excubitor
 202. Pasknäär Garrulus glandarius
 203. Laanenäär Periroseus infaustus (2000)
 204. Harakas Pica pica
 205. Mänsak Nucifraga caryocatactes
 206. Hakk Corvus monedula
 207. Künnivares Corvus frugilegus
 208. Hallvares Corvus corone
 209. Ronk Corvus corax
 210. Kuldnokk Sturnus vulgaris
 211. Koduvarblane Passer domesticus
 212. Põldvarblane Passer montanus
 213. Metsvint Fringilla coelebs
 214. Põhjavint Fringilla montifringilla
 215. Rohevint Carduelis chloris
 216. Ohakalind Carduelis carduelis
 217. Siisike Carduelis spinus
 218. Kanepilind Carduelis cannabina
 219. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris (2018)
 220. Urvalind Carduelis flammea
 221. Hele-urvalind Carduelis hornemanni (2011, 2012, 2016)
 222. Koldvint Serinus serinus (2002)
 223. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra
 224. Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus
 225. Vööt-käbilind Loxia leucoptera (2018)
 226. Männileevike Pinicola enucleator (1958, 2012)
 227. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus
 228. Leevike Pyrrhula pyrrhula
 229. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes
 230. Hangelind Plectrophenax nivalis
 231. Talvike Emberiza citrinella
 232. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus

Enne 1990 Ilmatsalus J. Peikeri poolt vaadeldud liigid (species observed by J. Peiker before 1990):

Vöötkakk Surnia ulula (pesitsemine)
Karvasjalg-kakk Aegolius funereus
Roherähn Picus viridis

Koostaja: U. Paal